Februar 2002             OMA Maschinenfabrik Gruppenausstellung

                                Schweissausbruch, Aarau

Juni 2009                  UNJURIERTE Eulachhalle, Winterthur

Oktober 2010            Eröffnung Werkgarten, holzundeisen

November 2010         Fotostudio am Kanal, Bürgeln

April 2012                 im Malatelier, Kollbrunn

                               mit Nicole Chenevard

September 2012       MAP Magazin/OPEN DOORS,Winterthur

April 2013                Mörsburg, Gruppenausstellung M13

Juni 2013                 UNJURIERTE Eulachhalle, Winterthur

September 2013       MAP Magazin/OPEN DOORS, Winterthur

Mai 2014                  Atelier Marathon, Winterthur

Juli 2014                  Gruppenausstellung im Bauhof, Winterthur

September 2014       MAP Magazin/ OPEN DOORS, Winterthur

Mai 2015                  Atelier Marathon, Winterthur

Juni 2015                 Sulzerhalle, Winterthur

September 2015       MAP Magazin/OPEN DOORS, Winterthur     

Mai 2016                  Atelier Marathon, Winterthur

September 2016       MAP Magazin/OPEN DOORS, Winterthur

Juni 2017                 UNJURIERTE Eulachhalle, Winterthur

September 2017       MAP MAGAZIN/OPEN DOORS, Winterthur

September 2018       Offene Ateliers/OPEN DOORS, Winterthur

September 2019       Offene Ateliers/OPEN DOORS: Das Rad

                               bewegt mit Nicole Chenevard

März 2020                Kulturschmitte Zell: wo ist eigentlich

                               Zuhause? mit Nicole Chenevard 

September 2020      Atelierrundgang Winterthur

Mai 2021                Atelierrundgang Winterthur: Samen

                              spriessen mit Nicole Chenevard

September 2021     Atelierrundgang Winterthur: Tierisches

November 2021      Lichterzauber im Königsta, Zell

                             Gruppenausstellung

Mai 2022               Aielierrundgang Winterthur

Juni 2022              UNJURIERTE, Eulachhalle Winterthur